Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Deklaracja Dostępności

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2020  Szczegóły pliku
Nazwa: wydruk raport DPS.pdf
Opis: Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Utworzono: 2021-03-11 13:59:31
Data dodania: 2021-03-26 14:01:11
Autor pliku: Łukasz Sadowski
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 0.10 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

Audyt dostępności 2020 - DPS "Leśna Oaza" Szczegóły pliku
Nazwa: Audyt dostepnosci cyfrowej - raport DPS Słupsk.pdf
Opis: Audyt dostępności
Utworzono: 2020-09-01 13:30:03
Data dodania: 2023-01-17 13:31:28
Autor pliku: Agencja Informatyczna
Wprowadził/a: Sadowski Łukasz
Rozmiar pliku: 0.60 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dpsslupsk.mojbip.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 09.02.2009 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.01.2023 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z przeprowadzonym audytem z dnia 21.08.2020 r., z powodu niezgodności lub wyłączeń, przeprowadzono następujące zmiany na stronie bip:

 • Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostały zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
 • Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości, które w niżej wymienionych obszarach zostały zmienione:
  • Określenie celu linków
  • Dopracowanie wielu sposobów na zlokalizowanie strony (mapa strony)
  • Dopracowanie nagłówków, etykiet i metryk w serwisie
  • Uzupełnienie nazw i opisów dla stron i plików
  • Ujednolicenie czcionek i formatowania w serwisie
  • Uzupełnienie wyjaśnienia dla użytych skrótów
  • Uzupełnienie informacji dotyczącej dostępu dla osób niepełnosprawnych do tłumacza języka migowego
  • Serwis zawiera jeszce dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/ . Po przeprowdzonym audycie pliki pdf posiadaja prawidłowłową strukturę.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 13.01.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie audytu i raportu z dostępności cyfrowej serwisu dpsslipsk.mojbip.pl z dnia 21.08.2020  r.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Sadowski, administracja@lesnaoaza.com.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59 841 88 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Otoczenie i wejście do budynku

Dojście do budynku od ulicy Gdyńskiej i z parkingu wewnętrznego, betonowymi ciągami pieszo-jezdnymi  ułożonymi z kostki polbrukowej.  

Wejście do budynku zapewnia zewnętrzna winda dostosowana do przewozu łóżek szpitalnych oraz wózków inwalidzkich.

Do wejścia głównego prowadzi podjazd ułożony z kostki polbrukowej wyposażony w podwójne poręcze z obu stron.

Wejście drzwiami głównymi otwieranymi na zewnątrz prowadzi do przedsionka, a następnie na główną klatkę schodową wyposażoną w windę osobową dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Aby dotrzeć do sekretariatu, należy udać się do pierwszego pomieszczenia po lewej stronie od wejścia.

Wszystkie wejścia, przejścia i dojścia pozbawione są barier architektonicznych w postaci progów powyżej 5 mm.

Toalety

W obiekcie większość łazienek i toalet dostosowanych jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, wszystkie toalety dostosowane są do potrzeb osób starszych. Toalety wyposażono w odpowiednie uchwyty i poręcze. Toalety i łazienki wyposażono w systemy przyzywowe.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Brak barier architektonicznych. W budynku znajdują się wózki dla osób niepełnosprawnych, podnośniki jezdne oraz pojazd samobieżny dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażono w dwie windy dla osób niepełnosprawnych oraz jedną platformę schodową.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Początek oraz koniec biegów schodów, początek, skrajne krawędzie i koniec podjazdu dla wózków inwalidzkich oznakowano jaskrawymi kolorami w postaci 5cm pasów, ułatwiających osobom niedowidzącym sprawną komunikację na terenie placówki.

Brak wymagań dla osób niedosłyszących.

Pobyt w placówce oraz załatwianie spraw służbowych z psem przewodnikiem

Jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych

W budynku przestrzenie dla odpoczynku: poziom „0” bilard, świetlica, poziom „1” czytelnia. Budynek dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zapewniono całodobową opiekę medyczną.

Udogodnienia dla osób z dziećmi

Park z alejkami parkowymi oraz miejscem na ognisko i grilla.

Wstęp z wózkami do placówki jest dozwolony.