Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

Jak ubiegać się o zamieszkanie w naszym Domu?

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Procedura ubiegania się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku.

1.Skierowanie do domu pomocy społecznej następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego, wniosek może złożyć inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

2.Stosowne dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (lub pobytu) osoby, której dotyczy postępowanie.

3.Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej o umieszczeniu w domu pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz wystawia opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie.

4.Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla osoby ubiegającej się w dniu jej przyjęcia do domu pomocy społecznej , decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ prowadzący dom pomocy społecznej.