Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

DA/321-01/12

 

Nr ogłoszenia UZP: 376524-2012 z dnia 02.10.2012 r. 

                                  

 ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) postępowanie na  dostawę owoców, warzyw i podobnych produktów do Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku zostało rozstrzygnięte i wybrano najkorzystniejszą ofertę.

 

Do siedziby Zamawiającego do dnia 12.10.2012 r. do godz. 10.00 wpłynęła jedna oferta na  dostawę owoców, warzyw i podobnych produktów do Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku i dokonano analizy ofert dla kryterium udzielenia zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

 

Oferta nr 1:

„SEZAM” Teodozja Dąbrowska 76-200 Słupsk, ul. Kaszubska 20

 

Cena za jaką Wykonawca zamierza wykonać zamówienie: 23.283,17 zł netto dla części zamówienia będącej przedmiotem zamówienia- oferta z najniższą ceną

 

Oferta wybrana:

 

Oferta nr 1:

„SEZAM” Teodozja Dąbrowska 76-200 Słupsk, ul. Kaszubska 20

 

Uzasadnienie: Złożona oferta odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniła wszystkie wymagania stawiane Wykonawcom. Kwota oferty nie przewyższyła kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia oraz była jedyną ofertą i ofertą z najniższą ceną.

 

Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej z ofert.

 

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego ofertę wybrano zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.