Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) postępowanie na roboty budowlane dotyczące wykonania zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku zostało rozstrzygnięte i wybrano najkorzystniejszą ofertę.Do siedziby Zamawiającego do dnia 10.06.2011 r. do godz. 10.00 wpłynęły cztery oferty na roboty budowlane dotyczące wykonania zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku i dokonano analizy ofert dla następujących kryteriów oceny ofert:

CENA - 95 %

Zabudowa:

szkło w konstrukcji stalowej - 5 pkt.

front przeszklony, boki wykonane z płyty – 4 pkt.

front częściowo przeszklony, boki wykonane z płyty – 1 pkt.

Oferta nr 1:

P.U.H. „WIWRA” Władysław Pilawa, ul. Niedziałkowskiego 8c, 80-299 Gdańsk – kwota 276.725,83 zł – liczba punktów w kryterium cena – 93, liczba punktów w kryterium zabudowa – 5, łączna liczba punktów – 98.Oferta nr 2

Firma Handlowa ARTMED Sp. Jawna, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3 – kwota 270.441,53 zł – liczba punktów w kryterium cena – 95, liczba punktów w kryterium zabudowa – 4, łączna liczba punktów – 99.Oferta nr 3

RS Technika Ireneusz Rafalik, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Kalinowo 86- kwota 276.751,23 zł – liczba punktów w kryterium cena – 93, liczba punktów w kryterium zabudowa – 4, łączna liczba punktów – 97.Oferta nr 4

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA Eugeniusz Pilawa, ul. Tęczowa 1, 78 100 Kołobrzeg- kwota 353.087,51 zł – liczba punktów w kryterium cena – 73, liczba punktów w kryterium zabudowa – 5, łączna liczba punktów – 78.Oferta wybrana:

OFERTA NR 2

Firma Handlowa ARTMED Sp. Jawna

97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 18 lok. 3Uzasadnienie: Złożona oferta nr 2 odpowiadała treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz spełniła wszystkie wymagania stawiane wykonawcom. Kwota oferty nie przewyższyła kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia oraz była najkorzystniejszą ofertą i zdobyła największą ilość punktów.Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej z ofert.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofercie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.