Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

OGŁOSZENIE

 Zawiadamiam, że prowadzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz.177 ze zmianami Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) postępowanie na wykonanie modernizacji dachu budynku administracyjnego zostało rozstrzygnięte i wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Do siedziby Zamawiającego do dnia 20.08.2010 r. do godz. 10.00 wpłynęły dwie oferty na wykonanie modernizacji dachu budynku administracyjnego i dokonano analizy ofert dla kryterium wyboru jakim była cena – 100 %.

OFERTA NR 1
PUH „EXPERT” Marcin Mikołajczuk
ul. Sportowa 41a, 76-200 Słupsk
Ilość otrzymanych punktów przy ocenie ofert: 100 pkt
OFERTA NR 2
„SZPEC-BUD” Usługowy Zakład Ogólnobudowlany
Ireneusz Ławski
ul. Podgórna 20/13, 76-200 Słupsk
Ilość otrzymanych punktów przy ocenie ofert: 98 pkt

 

1. Oferta wybrana:

 OFERTA NR 1

 PUH „EXPERT” Marcin Mikołajczuk

ul. Sportowa 41a, 76-200 Słupsk

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena - łączna liczba otrzymanych punktów 100- cena za jaką Wykonawca zamierza wykonać zamówienie to 60.483,19 zł brutto.

Uzasadnienie: Złożona oferta nr 1 odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniła wszystkie wymagania stawiane wykonawcom. Kwota oferty nie przewyższyła kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia oraz była najkorzystniejszą ofertą.

2.  W trakcie postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

3.  Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

4. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofercie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Dziękujemy za udział w postępowaniu.