Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” w Słupsku

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że prowadzone na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 19, poz.177 ze zmianami Dz. U. z 2009 r. Nr 206 poz. 1591) postępowanie na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, remontu dachu budynku mieszkalnego oraz wykonania drenażu liniowego zostało rozstrzygnięte i wybrano najkorzystniejszą ofertę.

 

Do siedziby Zamawiającego do dnia 30.04.2010 r. do godz. 10.00 wpłynęły trzy oferty na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, remontu dachu budynku mieszkalnego oraz wykonania drenażu liniowego i dokonano analizy ofert dla kryterium wyboru jakim była cena – 100 %

 

1. Oferta wybrana:

 

OFERTA NR 3

PUH „EXPERT” Marcin Mikołajczuk

ul. Sportowa 41a, 76-200 Słupsk

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium: cena - łączna liczba otrzymanych punktów 100- cena za jaką Wykonawca zamierza wykonać zamówienie to:

   1. 29.603,88 zł brutto – wykonanie nowej połaci dachu budynku mieszkalnego


  2. 206.867,82 zł brutto – wykonanie systemu solarnego


  3. 59.553, 17 zł brutto – wykonanie drenażu liniowego budynków

 

 

Uzasadnienie: Złożona oferta nr 3 odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz spełniła wszystkie wymagania stawiane wykonawcom. Kwota oferty nie przewyższyła kwoty, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia oraz była najkorzystniejszą ofertą.

 

2. Odrzucone oferty:

 

OFERTA NR 1

Ignaczak Technika Grzewcza Spółka z o.o.

ul. Wiejska 26, 76-200 Słupsk

 

Uzasadnienie faktyczne: Kwota oferty przewyższyła kwoty, które zamawiający mógł przeznaczyć na sfinalizowanie trzech części zamówienia a ponad to dokonano błędu w obliczeniu ceny dla pierwszej i drugiej części zamówienia. Wykonawca policzył podatek VAT w wysokości 22 % przy obowiązującym 7 % podatku VAT dla Zamawiającego . Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany został do podania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie może narzucić Wykonawcy podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami i orzeczeniami wyroków Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych – treść oferty zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz kwota oferty przewyższyła kwoty, które zamawiający mógł przeznaczyć na sfinalizowanie Zamówienia.

 

OFERTA NR 2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i Handlowe „Beapol” Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 2B, 83-400 Kościerzyna

 

Uzasadnienie faktyczne: Kwota oferty dotyczącej pierwszej części zamówienia przekroczyła kwoty, które zamawiający mógł przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia. Ponad to dokonano błędu w obliczeniu ceny dla pierwszej i drugiej części zamówienia. Wykonawca policzył podatek VAT w wysokości 22 % przy obowiązującym 7 % podatku VAT dla Zamawiającego. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązany został do podania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie może narzucić Wykonawcy podatku VAT zgodnie z przepisami i orzeczeniami wyroków Krajowej Izby Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych. Treść oferty nie była zgodna również  z ustaleniami SIWZ, tj. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający określił warunek złożenia trzech odrębnych kosztorysów ofertowych na poszczególne zadania, czego nie dokonał Wykonawca składając jeden kosztorys na wszystkie części Zamówienia.

 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych – treść oferty zawiera błędy w obliczeniu ceny, art. 89 ust. 2 ustawy – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kwota oferty dotyczącej pierwszej części zamówienia przewyższyła kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinalizowanie Zamówienia.

 

4. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 

5. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofercie zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2. ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.